Vedtægter for Fanø Efterskole

 

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Fanø Efterskole er en uafhængig og selvejende institution.

Stk. 2. Fanø Efterskole er oprettet den 20. juni 2005 og har hjemsted i Fanø Kommune.

Stk. 3. Fanø Efterskole ejer ejendommen

matr. nr. 89p Odden By, Nordby,

matr. nr. 89L Odden By, Nordby - delareal 3

matr.nr. 89L, Odden By, Nordby - delareal 4

beliggende Vangled 30 og 32, 6720 Fanø

Stk. 4. Fanø Efterskoles formål er at udvikle elevernes kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og æstetiske udtryksformer med henblik på at stimulere den enkelte elevs personlige udvikling indenfor det fællesskab, som efterskolen giver. Skolen drives inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler

Stk. 5. Fanø Efterskoles værdigrundlag bygger på det Grundtvig-Koldske skolesyn, således at eleverne gennem samvær, undervisning og fællesskaber udvikler etiske værdier.
Fanø Efterskoles værdier danner fællesskabsformer, som tager udgangspunkt i helheder og sammenhænge. Vi skaber et miljø med samværs- og læringssituationer, der giver eleverne de bedst tænkelige muligheder for:

  • fordybelse, engagement, kreativitet og medansvar
  • oplevelse af sig selv i fællesskabets kraft, styrke og forpligtelse
  • at udtrykke sig og forstå andre gennem dialog, fortælling og debat
  • at få klarhed over egne holdninger i mødet med de andres
  • at opdage og klarlægge sine muligheder og evner
  • at opleve succes og opnå anerkendelse

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.

Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 3. Foreninger m.v. kan være medlemmer af skolekredsen med ét medlem fra hver forening.

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolekredsens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller per e-mail til medlemmerne samt i Fanø Ugeblad eller andet lokalt medie med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 2 dage før.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 2/3 af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, st. 1.
Stk. 7. Hvis mindst 25% af medlemmerne ønsker skriftlig afstemning, kan det kræves.
Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.
§ 5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 eller 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.
Generalforsamlingen fastsætter antallet.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår et lige antal medlemmer og i ulige år afgår et ulige antal medlemmer. To suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.
Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.
§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekreds. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.
Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 5 medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.
Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme af gørende.
Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal, dv.s. mindst 2/3 flertal.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
§ 8. Skolens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.
Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.
§ 9. Medarbejderråd
Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: Byggeplaner, budget- og regnskabsforhold, undervisningsplan, specielle personaleforhold og ordensreglement.
§ 10. Regnskab og revision
Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 11. Tegningsret
Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.
§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.
Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
§ 13. Nedlæggelse
Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold gældende regler om frie kostskoler.