Fanø Efterskoles formål

Fanø Efterskoles formål er at udvikle elevernes kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og æstetiske udtryksformer med henblik på at stimulere den enkelte elevs personlige udvikling indenfor det fællesskab, som efterskolen giver. Skolen drives inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Fanø Efterskoles værdier

Fanø Efterskoles værdigrundlag bygger på det Grundtvig-Koldske skolesyn, således at eleverne gennem samvær, undervisning og fællesskaber udvikler etiske værdier.
Fanø Efterskoles værdier danner fællesskabsformer, som tager udgangspunkt i helheder og sammenhænge. Vi skaber et miljø med samværs- og læringssituationer, der giver eleverne de bedst tænkelige muligheder for:

  • fordybelse, engagement, kreativitet og medansvar
  • oplevelse af sig selv i fællesskabets kraft, styrke og forpligtelse
  • at udtrykke sig og forstå andre gennem dialog, fortælling og debat
  • at få klarhed over egne holdninger i mødet med de andres
  • at opdage og klarlægge sine muligheder og evner
  • at opleve succes og opnå anerkendelse

 

Evalueringsformer

På Fanø Efterskole vil vi kontinuerligt arbejde med den enkelte elevs undervisningsplaner med henblik på at optimere læringen og finde nye læringsstrategier, hvis de indtil da anvendte ikke fører frem til målet. Alle de voksne på skolen er forpligtet til at arbejde såvel coachende i forhold til eleven, optræde som mentor og mester for eleven, når det er nødvendigt, sætte eleverne sammen i funktionsduelige teams, når det fremmer den enkeltes læreproces og mere vejledende, når de filosofiske og eksistentialistiske spørgsmål trænger sig på.

To gange årligt vil vi indbyde forældrene til samtaler om de skriftligt udarbejdede elevplaner omkring deres barn. Her sættes nye mål og lægges strategier for det kommende arbejde.

Skolens undervisningsmetoder og arbejdsprocesser justeres i forhold den løbende elevevaluering.
På Fanø Efterskole går elever, der har deltaget i undervisningen svarende til 9. klassetrin til folkeskolens afgangsprøve i alle fag undtaget historie og kristendom. Disse fag er en del af faget medborgerskab.. Elever, der har fulgt undervisningen på 10. klasse kan indstille sig til FS10 prøven