Fanø Efterskole Selvevaluering 2010-11/2011-12

Fanø Efterskole har besluttet at evaluere på den del af skolens værdigrundlag der relaterer sig til værdisætningerne:
•    Elevernes muligheder for oplevelse af sig selv i fællesskabets kraft, styrke og forpligtigelse.
•    Elevernes muligheder for at udtrykke sig og forstå andre gennem dialog, fortælling og debat.

Fanø Efterskole vil anvende Kvalitetsstjerne som redskab i forhold til at skabe klarhed over:
•    Status (hvad har vi gjort hidtil?)
•    Kvalitetssikring (det er vellykket når..)
•    Mål (hvad vil vi opnå?)
•    Handlingsplan (hvad skal bidrage til mål opfyldelse?)
•    Evalueringsplan (hvordan vil vi evaluere?)

Selvevalueringsgruppen består af:
2 bestyrelsesmedlemmer, 2 elevrådsrepræsentanter, 2 lærere og forstander.

Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse i forhold til elevernes trivsel i det lille og i det store fællesskab.

Værdi: " Fællesskabets kraft, styrke og forpligtigelse"

Status:
Det lille fællesskab:
•    Værelseskammerat:
-    inden skolestart udarbejder eleverne en personprofil, der danner baggrund for værelsessammensætning
-    første aften på efterskolen laves værelsesregler
-    første aften på efterskolen interviewer værelseskammeraterne hinanden. Interviewet skal bruges til at fortælle kontaktgruppen om ens værelseskammerat.
-    Værelseskammeraterne er i samme kontaktgruppe
-    Det tilstræbes at eleverne bor sammen med en elev fra en anden årgang
-    Voksne hjælper med konfliktløsning i forhold til værelseskammeraten
-    Såfremt der er behov for værelsesbyt, inddrages alle 4 elever + kontaktlærerne.
-    Hjælp/opstramning i forhold til værelsesrengøring.
•    Linjefag
-    Skolen tilbyder 5 linjefag - golf, udeliv, musik, teater og kreativlinje
-     Eleverne vælger linjefag for et år
-    En linjefagsdag i opstarten og en i afslutningen
-    Linjefagstur i uge 21
•    Valgfag
•    Kontaktgruppe
•    Interesse fællesskab
Det store fællesskab:
•    Klassen
•    Fællessamling
•    Fælles arrangementer
•    Weekend arrangementer
•    Blive weekender
•    Kontaktgruppe arrangementer
•    Udflugter
•    skitur
mål:
Værelseskammerat:
•    På Fanø Efterskole er det et mål at alle elever har en værelseskammerat, som de føler sig trygge ved.


linjefag
•    På Fanø Efterskole er det et mål, at alle elever har valg et linjefag, der udvikler dem fagligt og socialt
Tegn:
Værelseskammerat
•    På Fanø efterskole vil vi se følgende tegn på at eleverne føler sig trygge ved deres værelseskammerat:
-    færre konflikter ml. værelseskammeraterne
-    værelseskammeraterne hjælper hinanden
-    personligt indrettede værelser
-    færre værelsesbyt

Evaluering:
Der er gennemført spørgeskema undersøgelse omhandlende elevernes trivsel i forhold til det store og det lille fællesskab.
Værelseskammerat:
83% af eleverne oplever at de trives med deres roommie, 13% ved ikke og 4% svarer nej til hvorvidt de trives med deres roommie.
100% svarer ja til at de kan få hjælp enten hos kontaktlæreren eller hos en anden voksen, såfremt de har problemer i forhold til samværet med deres roommie.
Konklusion:
I betragtning af aldersgruppen må det siges at være tilfredsstillende at 83% trives med deres roommie, og at 100% oplever, at de kan få hjælp til at løse konflikter i relation til deres værelseskammerat.
Det er vigtigt at skolen fortsat er bevidst om at støtte og vejlede eleverne i konflikthåndtering


Handling:

Værelseskammerat:

-    inden skolestart udarbejder eleverne en personprofil, der danner baggrund for værelsessammensætning
-    første aften på efterskolen laves værelsesregler
-    første aften på efterskolen interviewer værelseskammeraterne hinanden. Interviewet skal bruges til at fortælle kontaktgruppen om ens værelseskammerat.
-    Værelseskammeraterne er i samme kontaktgruppe
-    Det tilstræbes at eleverne bor sammen med en elev fra en anden årgang
-    Voksne hjælper med konfliktløsning i forhold til værelseskammeraten
-    Såfremt der er behov for værelsesbyt, inddrages alle 4 elever + kontaktlærerne.
Hjælp/opstramning i forhold til værelsesrengøring.
Status:
Linjefag:
•    Golf, Musik, Udeliv, Kreativ og teaterlinje
•    Eleverne vælger ved indmeldelsen deres linjefag
•    Faget er helårligt
•    2 linjefagsdage
•    Linjetur i uge 21

mål:
linjefag
•    På Fanø Efterskole er det et mål, at alle elever har valg et linjefag, der udvikler dem fagligt og socialt
Tegn:
Linjefag
•    Deltager aktivt
-    Udvikler deres kompetencer
-    Færre linjeskift i utide


Evaluering:
Linjefag:
Der har været mange linjefagsskift i løbet af skoleåret 2010-11. En del elever har ikke været bevidste om, hvad de forskellige linjefag indeholdt og hvad de krævede af forudsætninger.
Konklusion:
På baggrund af ovenstående er der behov for at revurdere linjefagsordningen.
Skolen vil i kommende skoleår være meget opmærksom på linjefagsordningen. Det skal vurderes hvorvidt linjefag er det rigtige tilbud til elevgruppen eller om der skal nytænkes i forhold til udbud og indhold.
Handling:

Linjefag:
Såfremt eleven ikke trives eller det viser sig at eleven ikke har interesse for det valgte linjefag er der mulighed for:
-    at vælge 2 linjefag årligt
-    at skifte linjefag halvårligt
-    i samråd med linjefagslæreren, kontaktlæreren, eleven, forældrene og ledelsen findes der et alternativ til eleven f.eks. praktik, arbejde, praktisk medhjælp på skolen eller andet.
For hver 13. elev udløses der en ekstra lærer ressource til linjefaget.
Der indføres 4 linjefagsdage om året - opstart og afslutning på hver periode.
Der åbnes op for muligheden af gæstelærere på linjefaget.
Der oprettes et nyt linjefag - kokkelinje for 9. og 10.kl elever
Det skal fremgå af skolens hjemmeside, hvad linjefaget indebærer og indeholder. Tidligere elever skal kort fortælle/beskrives deres linjefag og dette skal understøtte linjefagsbeskrivelsen på hjemmesiden..

Status:
Kontaktgrupper:
•    kontaktgruppen består af ml. 8-10 elever
•    Kontaktgruppen består af elever fra 8.-9.- og 10.kl
•    Kontaktgruppen har duksepligter ca. hver 7. uge
•    Kontaktgruppen skal rengøre et område af skolen en gang ugentligt.
•    Der afholdes møde med kontaktlæreren en gang om ugen
•    Kontaktlæreren er primær voksen for kontaktgruppeeleverne
•    Kontaktgruppen spiser middag samme hver dag
•    Kontaktlæreren deltager i middagen, når kontaktlæreren er på skolen
•    Der afholdes individuelle opstartssamtaler med kontaktlæreren
•    Kontaktlæreren har løbende individuelle samtaler med kontakteleverne
•    Der afholdes trivselssamtaler med elev-forældre og kontaktlærer i forbindelse med efterårsferien
•    Kontaktlæreren medvirker ved konfliktløsning
•    Kontaktlæreren medvirker hvis en kontaktelev ønsker at flytte værelse
•    Kontakteleven kan flyttes til en anden kontaktgruppe, hvis og når det vurderes at eleven mistrives i gruppen eller i forhold til kontaktlæreren
•    Kontaktgruppen har en årlig bliveweekend, hvor kontaktgruppen planlægger weekenden for de øvrige elever
•    Kontaktgruppen  arrangerer et fælles arrangement, der afholdes en hverdags aften
•    Hen over året afholdes der forskellig kontaktgruppe dyster
•    I december er der julekalender aktivitets gaver til kontaktgruppenMål:
Kontaktgrupper:
•    På Fanø Efterskole er det et mål, at den enkelte elev oplever et særligt fællesskab i kontaktgruppen.
•    På Fanø Efterskole er det et mål at den enkelte elev får et særligt tillidsforhold til kontaktlæreren
•    På Fanø efterskole er det et mål at eleven oplever sig som værende en del af et tryg og forpligtende fællesskabTegn:
Kontaktgrupper.
•    At der bakkes op om fælles aktiviteter i kontaktgruppen (arrangementer, pligter, måltider osv.)
•    At kontakt eleverne primært søger kontaktlæreren, når han/hun har brug for hjælp.
Evaluering:
Der er gennemført spørgeskema undersøgelse omkring elevernes trivsel i relation til kontaktgruppen/kontaktlæreren.

Handling:
Kontaktgruppe:
•    I opstart perioden (introforløb) skal der afholdes en kontaktgruppe dag, hvor elever og K.lærer rystes sammen og lærer hinanden at kende.
•    Ca. hver 6. uge skal der afholdes et kontaktgruppe arrangement - kun for kontaktgruppen og kontaktlæreren. Det er gruppen der i samarbejde med læreren aftaler, hvad de skal lave.
•    Det er VIGTIGT at kontaktlæreren samtaler med sine elever en gang ugentligt. Dette gøres i den tid der er afsat til kontaktgruppemøde og områderengøring. Der er afsat 1 time og 45 min.

Regler
Euforiserende stoffer er forbudt på Fanø Efterskole. Ved begrundet mistanke om rusmidler på værelset, har det pædagogiske personale og forstander ret til ransagning af værelset, og der kan kræves foretaget en test af eleven (forældre tilladelse indhentes).
Ved overtrædelse af reglerne om f.eks. tyveri, vold og brug af euforiserende stoffer kan der ske bortvisning af den/de involverede parter.

Øl, vin, spiritus er ikke tilladt for elever på Fanø Efterskole.  Skolen har en alkoholpolitik som bevirker, at hvis den ikke overholdes, kan det medføre bortvisning fra skolen. Overtrædes reglerne,  vil forældrene blive kontaktet.